Disclaimer

De informatie over zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen die door EURORDIS verstrekt wordt, is enkel bedoeld voor onderwijskundige doeleinden. Deze informatie dient niet gebruikt te worden voor diagnoses of behandelingen. Voor meer informatie over specifieke ziekten of enige andere specifieke medische vraag of probleem van u, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Ondanks dat EURORDIS er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het materiaal, de informatie en gegevens (tezamen de “Materialen”) op deze website (de Website) nauwkeurig en up-to-date zijn, dienen we u erop te wijzen dat de Materialen feitelijke weergaven zijn en geen enkele garantie bieden, of het nu uitdrukkelijk, geïmpliceerd of statutair is, of betrekking heeft op titel, rechten van derde partijen of anders.

EURORDIS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder bericht vooraf Materialen toe te voegen, te herzien of te verwijderen.

De Materialen zijn enkel ontworpen voor algemene informatiedoeleinden. EURORDIS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die op de Website staat en verwerpt alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie. Degenen die ervoor kiezen om de website te bezoeken (de “Gebruikers”), zullen alle gebruiksrisico’s dragen en zullen EURORDIS, haar directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten schadeloosstellen en niet verantwoordelijk houden ten opzichte van en tegenover alle nadelen, vorderingen, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die resulteren uit of te maken hebben met informatie, diensten of producten die worden aangeboden en/of gepresenteerd op deze Website.

EURORDIS kan niet garanderen dat de Materialen geen virussen of andere besmette bestanden bevatten, of dat gegevens of informatie is opgemaakt in bestanden die technisch gezien foutenvrij zijn. Het downloaden van enigerlei Materialen is voor de individuele rekening van de gebruiker en de gebruiker alleen is verantwoordelijk voor schade, verlies, problemen, dan wel ten nadele van de gebruiker, dan wel ten nadele van een derde partij als gevolg van acties van de gebruiker vanwege downloaden en/of gebruik van enigerlei Materialen, of vanwege links naar externe websites.

EURORDIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website die toegankelijk is vanaf de Website, noch kan zij producten of diensten van enige andere derde partij bevestigen of goedkeuren op grond van informatie, materiaal of inhoud waarnaar verwezen wordt of die is opgenomen of gekoppeld op de Website.

•    Uploaden, e-mailen, doorgeven of op een andere wijze ongevraagde advertenties van goederen en diensten beschikbaar stellen, het uitvoeren of doorsturen van onderzoeken, inhoud, spam of kettingbrieven; enz.
•    Promoten van enig commercieel product, medicijn of gezondheidsdienst met het doel er persoonlijk financieel gewin mee te bereiken, of door op te treden als een vertegenwoordiger van een winstmakende entiteit.

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat EURORDIS niet verantwoordelijk is voor het gedrag van enige andere Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot, het hierboven genoemde gedrag.

De hostserver voor de Website is gevestigd in Europa. Op de Website is enkel de Franse wetgeving van kracht. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van EURORDIS teniet te doen.

Copyright
De Materialen zijn beschermd door middel van copyright en alle andere rechten (indien aanwezig) zijn voorbehouden.

Het opnemen van volledige of gedeeltelijke Materialen in enig ander werk of publicatie, dan wel in geprinte vorm, dan wel elektronisch of in een andere vorm, is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van EURORDIS vooraf.

Het kopiëren van gedeelten van de Materialen, zowel op schrift als elektronisch als in een andere vorm, is enkel toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en kopiëren voor individuele derde partijen als het aangewend wordt voor hun persoonlijke informatie of voor organisaties van zeldzame ziekten als het aangewend wordt voor onderwijskundig gebruik, behalve daar waar anders vermeld, op voorwaarde dat:

•    De Gebruiker erkent dat de Website de bron is van de Materialen,
•    Een dergelijke erkenning en juiste vermelding naar EURORDIS is gedaan in de kopieën van de Materialen, en
•   De Gebruiker derde partijen informeert dat de Materialen onderdeel zijn van deze Website en de voorwaarden ervan nageleefd moeten worden. Deze toestemming is echter op elk gewenst moment door EURORDIS herroepbaar.

Bij het erkennen van de bron dienst EURORDIS vermeld te worden als houder van het copyright en tevens de uniforme URL van de Website (© Eurordis, http://galadinner.eurordis.org/)
De Gebruiker mag de materialen van de website van het EURORDIS Galadiner niet wijzigen zonder toestemming van EURORDIS (eurordis@eurordis.org).

De Gebruiken mag deze informatie niet kopiëren, opnieuw publiceren, lenen, plaatsen op servers, overdragen of opnieuw distribueren naar (mailing)lijsten voor commerciële doeleinden of tegen enige andere vergoeding zonder vooraf schriftelijke toestemming van EURORDIS.

Voor een aantal Materialen op de website van EURORDIS Galadiner kunnen referenties bevatten naar materialen van derden en daarvan dient het copyright te worden eerbiedigd.

Daar waar het nodig is om vooraf toestemming te verkrijgen voor het herproduceren of gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, enz.), zal een dergelijke toestemming de hierboven genoemde algemene toestemming vervangen en betekent onomstotelijk dat er beperkingen op het gebruik zijn opgelegd.

Links naar de website van het EURORDIS-galadiner
Een Gebruiker met een externe Website kan daarop een hyperlink plaatsen naar de website van het EURORDIS-galadiner, of naar enige andere pagina’s op die website, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Dit gebruik mag echter de rechten van EURORDIS niet schenden, met name met betrekking tot het logo, acroniem en de intellectueel eigendomsrechten.

Een link mag niet gebruikt worden voor promotie van enige andere commerciële producten of diensten.

EURORDIS behoudt het recht om naar eigen inzicht geen toestemming te geven voor een link op de Website.

Externe links naar de Website van het EURORDIS Galadiner behelzen geen goedkeuring van deze externe site door EURORDIS.

Met betrekking tot medische informatie
EURORDIS kan geen antwoorden geven op vragen die betrekking hebben op het medische aspect van een zeldzame ziekte. EURORDIS heft geen gekwalificeerd medisch personeel of informatiedeskundigen in dienst voor het geven van medisch advies, een diagnose van de ziekte of andere hiermee samenhangende zaken.

Wij bevelen ten zeerste aan dat u uw arts benadert voor advies omtrent vragen over medische zorg.

Als u hulp nodig heeft met het zoeken naar een patiëntengroep voor uw ziekte, e-mail ons via eurordis@eurordis.org

© Eurordis, 2010